↖  Java開發手冊-阿里巴巴-嵩山版..


-loading- -loading- -loading-

2020-12-23 13:52 , 104 , 6

[編按: 轉載于 github.com/aliaba/p3c, 2020-08-01.]


前言


《Java开发手册》是阿里巴巴集团技术团队的集体智慧结晶和经验总结,经历了多次大规模一线实战的检验及不断完善,公开到业界后,众多社区开发者踊跃参与,共同打磨完善,系统化地整理成册,当前的版本是嵩山版。

现代软件行业的高速发展对开发者的综合素质要求越来越高,因为不仅是编程知识点,其它维度的知识点也会影响到软件的最终交付质量。

比如:五花八门的错误码人为地增加排查问题的难度;

数据库的表结构和索引设计缺陷带来的系统架构缺陷或性能风险;

工程结构混乱导致后续项目维护艰难;

没有鉴权的漏洞代码易被黑客攻击等等。


所以本手册以Java开发者为中心视角,划分为编程规约、异常日志、单元测试、安全规约、MySQL数据库、工程结构、设计规约七个维度,再根据内容特征,细分成若干二级子目录。

另外,依据约束力强弱及故障敏感性,规约依次分为【强制】、【推荐】、【参考】三大类。在延伸信息中,“说明”对规约做了适当扩展和解释;“正例”提倡什么样的编码和实现方式;“反例”说明需要提防的雷区,以及真实的错误案例。

手册的愿景是码出高效,码出质量。现代软件架构的复杂性需要协同开发完成,如何高效地协同呢?无规矩不成方圆,无规范难以协同,比如,制订交通法规表面上是要限制行车权,实际上是保障公众的人身安全,试想如果没有限速,没有红绿灯,谁还敢上路行驶?

对软件来说,适当的规范和标准绝不是消灭代码内容的创造性、优雅性,而是限制过度个性化,以一种普遍认可的统一方式一起做事,提升协作效率,降低沟通成本。

代码的字里行间流淌的是软件系统的血液,质量的提升是尽可能少踩坑,杜绝踩重复的坑,切实提升系统稳定性,码出质量。


我们已经在2017杭州云栖大会上发布了配套的Java开发规约IDE插件,下载量达到162万人次,阿里云效也集成了代码规约扫描引擎。

次年,发布36万字的配套详解图书《码出高效》,本书秉持“图胜于表,表胜于言”的理念,深入浅出地将计算机基础、面向对象思想、JVM探源、数据结构与集合、并发与多线程、单元测试等知识客观、立体地呈现出来。紧扣学以致用、学以精进的目标,结合阿里巴巴实践经验和故障案例,与底层源码解析融会贯通,娓娓道来。《码出高效》和《Java开发手册》稿费所得收入均捐赠公益事情,希望用技术情怀帮助更多的人。


UfqiLong

----

目录


一、编程规约 ................................................................................................................................................... 1

(一) 命名风格 .......................................................................................................................................... 1

(二) 常量定义 .......................................................................................................................................... 4

(三) 代码格式 .......................................................................................................................................... 5

(四) OOP规约 ........................................................................................................................................ 7

(五) 日期时间 ........................................................................................................................................11

(六) 集合处理 ........................................................................................................................................12

(七) 并发处理 ........................................................................................................................................17

(八) 控制语句 ........................................................................................................................................20

(九) 注释规约 ........................................................................................................................................24

(十) 前后端规约 ....................................................................................................................................25

(十一) 其他 .............................................................................................................................................27

二、异常日志 .................................................................................................................................................29

(一) 错误码 ............................................................................................................................................29

(二) 异常处理 ........................................................................................................................................30

UfqiLong

(三) 日志规约 ........................................................................................................................................32

三、单元测试 .................................................................................................................................................35

四、安全规约 .................................................................................................................................................37

五、MySQL数据库 .......................................................................................................................................38

(一) 建表规约 ........................................................................................................................................38

(二) 索引规约 ........................................................................................................................................39

(三) SQL语句 .......................................................................................................................................41

(四) ORM映射 .....................................................................................................................................42

六、工程结构 .................................................................................................................................................44

(一) 应用分层 ........................................................................................................................................44

(二) 二方库依赖 ....................................................................................................................................45

(三) 服务器 ............................................................................................................................................46

七、设计规约 .................................................................................................................................................48

附1:版本历史 ..............................................................................................................................................51

附2:专有名词解释 ......................................................................................................................................53

附3:错误码列表 ..........................................................................................................................................54


+手冊 +嵩山 +规约 +错误码 +单元测

本页地址

↖回首页 +当前续 +尾续 +修订 +评论✍️


👍 仁智互见
 • 还没有评论. → +评论
 • -loading- -loading- -loading-


  🔗 连载目录

  🤖 智能推荐

   


  + 台积 台积
  AddToFav   
  新闻 经典 官宣